CZECH

Was können wir

chillery und industrielle lösungen

Was können wir

chillery und industrielle lösungen

COOL TECHNOLOGY

CHILLERY UND INDUSTRIELLE LÖSUNGEN

Wenn Sie nach einer geeigneten Lösung für Ihre Projekte suchen, bei denen große Gewerbeflächen gekühlt oder beheizt werden müssen, um eine hohe Effizienz und maximal mögliche Leistung bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt zu erreichen, sind chillery die richtige Wahl für Sie.

Chillery lassen sich anhand der angebotenen Funktionen in drei Grundkategorien einteilen:

1. Chillery lediglich für Kühlung bestimmt
2. Chillery für Beheizung und Kühlung bestimmt
3. Chillery für Beheizung und Kühlung mit Inverter bestimmt
Alternativ nach der Methode der Kondensationswärmeabfuhr aufteilen

1. Luftgekühlt
Luftgekühlte Kühleinheiten eignen sich für kleinere und mittlere Anwendungen. Durch ihre Luftkühlung ist eine Außeninstallation notwendig und ihr Betrieb erreicht eine beachtliche Energieeffizienz. Diese Geräte sind für Kühl- oder Wärmepumpenfunktion vorgesehen

2. Wasser gekühl
Wassergekühlte Kühleinheiten eignen sich aufgrund ihrer Leistung für mittlere und große Anwendungen. Sie werden im Innenbereich installiert und sind energieeffizienter als luftgekühlte Systeme. Es kann zwischen reinen Kühl- oder Kühl-/Heizsystemen gewählt werden.
Chillery-Einheiten sind Anlagen, die sich als zentrale Wärme- oder Kältequelle für Büros, Industriegebäude, Produktionshallen oder Hangars eignen, einschließlich der eventuellen Kühlung von Industriemaschinen - dank der Möglichkeit, Hydrauliköl als Kältequelle zu verwenden.

Grundlage des Betriebs von Chillery-Einheiten ist das Prinzip der Trennung des Primär- und Sekundärkreislaufes. Der mit Wasser, Frostschutzmittel oder Öl gefüllte Primärkreislauf dient dazu, Wärmeenergie beim Heizen zuzuführen oder Wärmeenergie beim Kühlen im gesamten Gebäude abzuführen. Der Sekundärkreislauf ist über den Verdampfer mit dem Primärkreislauf verbunden. Der Verdampfer dient der Energieübertragung zwischen Primär- und Sekundärkreis. An den Sekundärkreislauf sind Heiz- und Kühlgeräte in einzelnen Räumen oder Gebäudeteilen angeschlossen. Jede Heiz-Kühl-Einheit wird nach individuellen Gegebenheiten gesteuert.

Diese speziellen Einheiten haben eine ähnliche Funktion wie eine Klimaanlage oder eine Wärmepumpe, aber der Hauptunterschied besteht darin, dass sie anstelle von Kältemittel Wasser zur Energieverteilung oder eine Frostschutzmischung aus Wasser und Glykol verwenden. Bei ihrer Arbeit führen sie die entstehende Kondensationswärme an die Umgebungsluft oder das Kühlwasser ab. Das Kältemittel wird nur im internen Kühlkreislauf und in minimaler Menge verwendet. Durch den Zirkulationskreislauf fließt nur das bereits oben genannte aufbereitete Frostschutzwasser, das nicht mit dem Kühlmittel in Berührung kommt, und der Energieaustausch zwischen ihnen findet während der Verdampfung des Kühlmittels wie bei einer Wärmepumpe statt.

Bei Verwendung des modernen Kältemittels R32 mit einem sehr niedrigen GWP-Wert ist es daher eine sehr ökologische Lösung, die die Nachhaltigkeit unterstützt. Beim Ersatz einer klassischen zentralen Wärmequelle durch Erdgas oder Strom wird die CO2-Produktion um mehr als 50 % reduziert. Der Großteil der für seine Arbeit verwendeten Energie stammt aus erneuerbaren Quellen, und in Kombination mit einer Photovoltaikanlage besteht das Potenzial, die CO2-Spur von null zu erreichen, den die EU bis 2050 anstrebt.

Ein großer Vorteil beim Einsatz von Chillern ist der besonders leise Betrieb bei Einsatz der Inverter-Technologie. Dadurch werden akustische Geräusche, die die Umgebung stören könnten, eliminiert. Dadurch kann er auch sehr strenge Hygienegrenzwerte in dichten urbanen Ballungsräumen einhalten.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit eines extrem weiten Außentemperaturbereichs, in dem es arbeiten kann, und zwar von ca. -17 °C (Heizen) bis +50 °C Außentemperatur (Kühlen).

Durch die Kompatibilität mit ausgewählten Cloud-Anwendungen lässt sich das gesamte Zentralsystem smart steuern, die integrierte Modbus-Schnittstelle ist selbstverständlich. Intelligente Softwareanwendungen sorgen für die Nutzungsoptimierung und liefern die notwendigen Daten für Wartung und Service. Dies reduziert die für den Betrieb erforderlichen Kosten, erhöht die Effizienz, Zuverlässigkeit und verlängert die Lebensdauer der gesamten Anlage.

Chillery haben eine hohe Möglichkeit der Individualisierung entsprechend den Bedürfnissen bestimmter Anwendung und Kundenanforderung. Die geeignet ausgewählte Anlage hängt vom erforderlichen Leistungsbedarf, der Installationsmethode, dem Typ des Kompressors und seinem Verwendungszweck ab. Dank des großen Umfangs und der Optionen der Einheiten ist es kein Problem, eine außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer zu erreichen und die Anforderungen des Kunden je nach spezifischer Gebäudekonstruktion und den Anforderungen des jeweiligen Projekts zu erfüllen.

Chillery je možné rozdělit do třech základních kategorií na základě nabízených funkcí:

VÝBĚR NEMUSÍ BÝT SLOŽÍTÝ

Chillerové jednotky jsou zařízení vhodná k použití jako centrální zdroj tepla nebo chladu pro kanceláře, průmyslové objekty, výrobní haly, či hangáry včetně případného chlazení průmyslových strojů díky možnosti využití hydraulického oleje jako chladícího zdroje.

Základem fungování chillerových jednotek je princip oddělení primárního a sekundárního okruhu. Primární okruh naplněný vodou, nemrznoucí kapalinou nebo olejem slouží k přívodu tepelné energie při topení nebo odvodu tepelné energie při chlazení v celém objektu. Sekundární okruh je propojen s primárním okruhem přes výparník. Výparník slouží k předávání energie mezi primárním sekundárním okruhem. Na sekundární okruh jsou napojené topné – chladící jednotky v jednotlivých místnostech či částech objektu. Každá topná – chladící jednotka je ovládána podle individuálních podmínek.

Tyto speciální jednotky mají podobnou funkci jako klimatizace, nebo tepelné čerpadlo, ale hlavní rozdíl je v tom, že místo chladiva používají pro rozvod energie vodu, případně nemrznoucí směs vody a glykolu. Při své práci odvádějí vzniklé kondenzační teplo do okolního vzduchu, nebo chladící vody. Chladivo se používá pouze na vnitřním chladícím okruhu, a to v minimálním množství. Oběhovým okruhem proudí pouze upravená již výše zmíněná nemrznoucí voda, která s chladivem nepřichází do kontaktu a energie se mezi nimi vyměňuje během vypařování chladiva, stejně jako u tepelného čerpadla.

Při použití moderního chladiva R32 s velmi nízkou hodnotou GWP se tak jedná o velmi ekologické řešení podporující udržitelnost. Při nahrazení klasického centrálního zdroje tepla využívajícího zemní plyn, či elektřinu, dochází k více než 50 % snížení produkce CO2. Většina energie použitá pro jeho práci pochází z obnovitelných zdrojů a pokud se spojí s fotovoltaickým systémem, existuje potencionální možnost dosažení nulové uhlíkové stopy, jejíž dosažení si klade za cíl EU do roku 2050.

Velký benefit získaný použitím chillerů je obzvláště tichý provoz v případě použití invertorové technologie. Eliminuje se tím případný akustický hluk, který by mohl obtěžovat okolí. Díky tomu dokáže splnit i velmi přísné hygienické limity v hustých městských aglomeracích.

Další nedílnou výhodou je možnost extrémně širokého rozpětí venkovních teplot, ve kterých dokáže pracovat, a to od cca – 17 °C (topení) do +50 °C venkovní teploty (chlazení).

Celý centrální systém má možnost chytrého řízení díky kompatibilitě s vybranými cloudovými aplikacemi a samozřejmostí je integrované rozhraní modbus. Chytré softwarové aplikace se starají o optimalizaci využívání a poskytují potřebná data pro údržbu a servis. Tím se snižují náklady potřebné na provoz, zvyšuje se účinnost, spolehlivost a prodlužuje životnost celého zařízení.

Chillery mají vysokou možnost individualizace dle potřeb konkrétní aplikace a požadavků zákazníka. Vhodně zvolené zařízení je závislé na požadované potřebě výkonu, způsobu instalace, typu kompresoru a jeho určení. Díky širokému záběru a možností jednotek není problém dosáhnout výjimečné účinnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti, splňující požadavky zákazníka v závislosti na konkrétní konstrukci budovy a požadavků daného projektu.

Nástěnná splitová klimatizace

Nejčastějším řešením je nástěnná splitová klimatizace, pracující se vzduchem uvnitř místnosti, dle konkrétního nastavení. Skládá se z vnitřní jednotky, spojené s vnější jednotkou pomocí izolovaného potrubí, jenž mezi nimi vytváří chladící okruh. Vnější jednotka pracuje na systému tepelného čerpadla, které vytváří zdroj chladu, nebo tepla podle toho, jak si majitel zařízení nastaví. Další nedílnou součástí je odpadní potrubí potřebné pro odvod kondenzátu za účelem dosažení optimální vlhkosti v místnosti, komunikační kabel a elektrické napájení.
Image
Image

Klimatizace ve stropním podhledu

Další sofistikovanější metodou je instalace klimatizace do stropního podhledu, kde se jednotka skryje a distribuce vzduchu se provádí skrze různé vyústění do místnosti, případně se použije tzv. kazetová jednotka umístěná viditelně do stropu. Tyto systémy je možné zkombinovat se vzduchotechnikou a postarat se jak o přísun čerstvého vzduchu, tak i jeho čištění.

CO UMÍ KLIMATIZACE

HLAVNÍ PŘEDNOSTI KLIMATIZACE

Chlazení
snížení teploty v interiéru pomocí klimatizace je základní funkce, kterou od ní očekáváme. Nezáleží však pouze na dosažení nastavené cílové hodnoty, ale také na tom, kolik nás to bude stát, jak moc to bude komfortní a také ekologické. Jednotky, které používáme při našich montážích, splňují energetickou kategorii až A+++ což z nich činní velmi úsporné zařízení, které šetří Vaše peníze. Hluk, který vytvářejí vnitřní jednotky je takřka neslyšitelný a dokáže se přiblížit hodnotě 15db. Používané chladivo R32 splňuje nejpřísnější ekologické normy a je maximálně šetrné k životnímu prostředí.
Vytápění
v současné době dokáže většina klimatizačních jednotek nabídnout taktéž funkci vytápění a to na základě systému tepelného čerpadla vzduch - vzduch, kdy vnější jednotka získává nízkopotencionální teplo z exteriéru a převádí ho na teplo s vyšším potenciálem, které pak zpříjemní pobyt ve Vaší domácnosti. I v tomto případě je vše maximálně úsporné a efektivní, protože vytápění neprobíhá skrze elektrickou energii jako u přímotopu, ale na principu fyzikálních zákonů z obnovitelných zdrojů a s minimální energetickou zátěží.
CHLADÍCÍ
A KLIMATIZAČNÍ

TECHNIKA


Klimatizace slouží pro úpravu vnitřního prostředí uvnitř budovy, a to pomocí chlazení, topení a dovedení vlhkosti.

VÍCE COOLTECHNOLOGY
VZDUCHOTECHNICKÉ

ZAŘÍZENÍ


Komplexní systém, který se stará o výměnu vzduchu, jeho teplotu a o Vaše zdraví.


VÍCE COOLTECHNOLOGY
TEPELNÁ
ČERPADLA


Zařízení využívající nízkopotencionální teplo ze vzduchu, země a vody pro vytápění, či ohřev užitkové vody.


VÍCE COOLTECHNOLOGY
co umíme
o nás

COOL TECHNOLOGY s.r.o.


Specializujeme se na dodávku, montáž a servis veškerých vzduchotechnických a klimatizačních zařízení určených jak pro průmyslové, tak komerční i rezidenční aplikace. Zakázky realizujeme na území celé České republiky i v zahraničí. Klademe důraz na kvalitu odvedené práce a záleží nám na celkovém výsledku a spokojenosti zákazníka.

Díky mnohaletým zkušenostem získaných praxí je pro nás důležité budovat a udržovat kvalitní dlouhodobé vztahy napříč pracovním odvětvím. Jako hlavní cíl si klademe poskytovat našim klientům komplexní a individuální řešení v té nejvyšší možné kvalitě. A to už od prvotní nabídky, přes montáž až po následný servis. Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a sledujeme nejmodernější trendy a inovace v oboru tak, abychom se i do budoucna mohli nadále rozvíjet a udržovat vysoký standard.

Jan Semerák

Šéf

1000+

připojených
klimatizačních
jednotek

300+

připojených
klimatizačních
jednotek

150+

připojených
klimatizačních
jednotek
unsere partner
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
naše projekty
Naše projekty a realizace

Vybrané projekty Cool Technology
realizace našim zákazníkům

Podívejte se také na naše dalčí realizace v záložce Naše projekty nebo po kliknutí na tlačítko více info...
Image

Stavby Jožák

Instalace klimatizačních jednotek Samsung 360° v kancelářských prostorech

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum
dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
luctus nec ullamcorper mattis.


Vzduchotechnické zařízení

Klimatizace ČEZ

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum
dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
luctus nec ullamcorper mattis.


Tepelná čerpadla

Rodinný dům Velké Březno

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum
dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
luctus nec ullamcorper mattis.

referenzen
Bewertungen unserer Kunden

Was unsere Klienten über uns sagen

Die Firma Cool Technology s.r.o. ist unser wichtigster Partner im Bereich der Lieferung von Kühltechnik.
In unserem Unternehmen kümmert sich die Firma um die Funktionsfähigkeit und den regelmäßigen Service.
Es ist sehr nett, Fachleute auf Ihrem Gebiet zu treffen. Ich wünsche Ihnen angenehme Begegnungen.
Image

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns…
Image


Cool Technology s.r.o


Firmensitz / Showroom
Lázeňská 803/13, 405 02 Děčín

Lager / Werk (Zentrale)
Ludvíkovice 233, 407 13 Ludvíkovice

IČ: 07544961
DIČ: CZ 07544961

Tel.: +420 417 663 030
E-mail: info@cooltechnology.cz